6 december 2010

Mönsterås stadsprivilegier från 1604 – unikt originaldokument aldrig tidigare visat i bygden

Mönsterås - stad på 1600-talet?
När jag var liten fick man i skolan lära sig att Mönsterås varit stad någon gång på 1600-talet. För den som idag vill göra efterforskningar är utgångsläget av olika skäl inte optimalt.

Mönsterås finns inte med på listan
Den som söker på Internet lär inte hitta några spår av Mönsterås som stad. På Wikipedia finns en dokumentation som gör anspråk på att lista alla orter i Sverige som någon gång har haft stadsprivilegier. Men Mönsterås finns inte med i listan.

Mönsterås finns inte med i standardverket
Om vi lämnar Internet och går till det mest givna standardverket – Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer, del 4 som täcker åren 1592-1611 (utgiven 1946) – så återfinns inte Mönsterås där heller.

Mönsteråsboken
I Mönsteråsboken (1963) nämner Manne Hofrén visserligen att Mönsterås en gång varit stad, men han noterar också att Mönsterås inte finns med i det ovan angivna standardverket. Han nämner endast en avskrift som skall finnas i Palmsköldska samlingen på Uppsala Universitetsbibliotek. Man får nästan en känsla av att det kan föras i tvivelsmål att Mönsterås en gång varit stad.

Ivar Modéer nämner ett originaldokument
I en artikel i Stranda 1929 så nämner Ivar Modéer Mönsterås stadsprivilegier och hänvisar i en not till att de finns i ”Städers acta” i Riksarkivet. Och i skriften ”Mönsterås” från 1926 sammanfattar han kort vad stadsprivilegierna innebar. Huvuvida Ivar Modéer hade läst avskriften i Palmsköldska samlingen i Uppsala eller originalet på Riksarkivet framgår dock inte.

Unikt dokument blir startpunkten för en ny artikelserie
Varken Mönsteråsboken eller Ivar Modéer visar någon bild på detta för Mönsterås så viktiga dokument. Ytterst få mönsteråsare torde ha sett det. Men jag har idag glädjen att få visa det fantastiskt vackra originaldokumentet från 1604, underskrivet av konungen själv. Presentationen av handlingen får bli startpunkten på en artikelserie om Mönsterås äldre historia. I några artiklar kommer jag att gå igenom Mönsterås språkliga betydelse, Mönsterås under 1500-talet som olaga hamn, Mönsterås som stad, Mönsterås som lydköping under Kalmar och Mönsterås som egen köpingkommun.

Mönsterås stad och Svante Bielke
Idag nöjer jag mig med att notera att Mönsterås sannolikt räknades som stad redan 1599 då Mönsterås deltar med ett litet belopp i städernas utskylder till Kronan. Men stadsprivilegierna 1604 kom att bli en definitiv bekräftelse på ett tidigare provisorium. Av största betydelse för Mönsterås status som stad bör Svante Bielke på Kråkerum ha varit. Svante var anhängare till Karl IX och utsågs just 1599 till lagman i Smålands lagsaga för att 1602 bli riksråd och rikskansler. Svante Bielke var alltså en av kungens närmaste män samtidigt som Mönsterås får sin status som stad. Det är förstås ingen tillfällighet. Äran som stad blev dock kortvarig. 1612 brände danskarna ner hela staden. Mönsterås lyckades inte återfå sin ställning, utan blev inom några år istället lydköping under Kalmar.

Nedan visas Mönsterås stadsprivilegier. Under dokumentet följer min översättning av texten. Jag är inte expert på kanslisvenska från 1600-talet, men tror mig ha löst det mesta. De osäkerheter som ännu finns, hoppas jag kunna bringa klarhet i inom kort. Klicka på dokumentet för att se det i läsbart skick.
20 martij 1604
Wij karl medh Guds nåde swerigis Rijkis uttkorede konung
och arffurste hertig all suderedmanland närichie och werme-
landh, göre wetterligit att efter Mölsteråås stads fulmechtige som
opå denne Rijksdag hafwue warit tilstädes hafwue godewilleligen opå sine
och dheres medborgares wägne bewilliget och sampttychet att dhe wele
månadt ifrå månadt att göre dhen giälp som dhem her haffuer wa-
rit proponeret och förestält, och uthi (?ija??skeden) är uttryckeligen
infört och förmält worden, deruthöfuer wij wele alsagdt hafvue, wid
wår furstelige abre och sanningh att icke till een penning eller skärf,
skall någon opålagtt eller anmodet warde. Derföre så hafue wij
der emot lofwat och tilsagtt dhem att dhe i medlen udh skole ware
frij för intollen af allt dett gods dhe siälfwe införe och dem till
kommer, Men med uttollen på koppar och (tenn?)skall holles
såsom dhen ordning uttwissar som her dher oxå af oss giort och Borger-
skapet öfwerandtwardet ähr. Dessliket så skole dhe och ware frij
för all gestning och Borgelagen (Borgläger) af inlenske och uttlenske. Strax må
(natt?)ningarne begynner (??hnga) och hwilken som till staden kommit
och will någen fordingskap maat eller öel haffue skall betala för sig
Till dhet tridie så skole dhe och (wu) dhe deres sk?ij och skuldr frij för
Cronones för?ell. Till dhet fierde, så skall inthet af dett gods dhe
före in eller uthaf landet, tages ifrå dem till cronones behoff, uthan
dhe derfore strax skole dhems reede betalning bekomme. Till dett
fempte, så hafue wij och efterlachet dhem een frij seglation till alle
fremmende städer, så wäl hos fiender som wenner. Till dett
siätte, så skall dhem och ware frijt effterlachet att före af?? (Sij
kett) allehando warur, så när som spannmål. Och till dett sid-
ste, så skole inge fremmande kiöpmän bliffue tilstadt och af?????-
????? lenger i staden att ligge än sex weekkers dag, och dhe som
dher öfwer ligger skole drage stadens tunge lijke medh Borger-
skapet efter deres Rådh och embne och som dhe hafue handelen till
hwarföre befale wij alfwarligen och strengeligen, wåre stoth-
hollere, Befalningsmän och Tollenärer uthi möllsteråås att dhe
her emot icke göre för.. Mölsteråås stadhs inbyggare någre hinder
eller förfång, uthan deruthofver holle att dhe allt dette obehindret
niuthe mage der hwar i sin stad weet sigh efter rette, Till
yttermero wisso, att så aldeles skall hollit bliffue haffue
wij dett medh (någon, egen) hand med nederskriffit och ??ret forsigl-
lat dhett Datum norrkoping den 20 martij ahnyo 1604

Carolus

Sigillet


Källor
Riksarkivet, Städers acta, Mönsterås

Litteratur
En bok om Mönsterås, 1963.

Rågången mellan Kråkerum och Mönsterås köping av år 1606, Ivar Modéer, i Stranda 1929

Mönsterås, Ivar Modéer, 1926.

Tack till Roger Axelsson som tog fram dokumentet. Roger är historiker och redaktör för Svenskt biografiskt lexikon.

4 kommentarer:

Irene Svenonius sa...

GRATTIS JONNY!Fantastiskt arbete du läger och har lagt ner! kram

Jonny sa...

Tack Irene! För historieintresserade kan det nog vara intressant att se originaldokumentet. Ha det så gott!

Eja sa...

Jonny gör ett viktigt arbete genom att forska fram Mönsterås tidiga historia och dokumentera denna och göra tillgänglig för alla. Även om det har funnits föregångare på 40-50-talet. Trots detta föreslår jag att Jonny får nästa års kommunala kulturpris. Vi får vara flera för att lobba för detta. Det också viktigt för Mönsteråsarnas identitet och känsla för bygden.

Jonny sa...

Tack för vänliga ord! Nu finns det väl i och för sig andra, exempelvis Eje, som har gjort mycket mer under längre tid. Jag förtjänar det absolut inte, och dessutom torde min ställning i kommunhuset vara av sådan art att även om någon skulle anse det, så skulle jag aldrig komma i fråga ändå.