29 augusti 2017

Ny bok om Oskarshamn före OskarshamnDet händer att nya forskningsrön inte når utanför den akademiska världen utan stannar inom en liten initierad krets. Om inte så sker det ofta en viss, ibland lång, fördröjning. Allmänheten får då hålla tillgodo med äldre litteratur som inte alltid är helt förenlig med forskningsfronten. Därför är det ytterst värdefullt att det nu har kommit en ny bok om Oskarshamnsbygdens forntid och äldre historia, från istidens dagar fram till medeltidens slut. Eller som författarna själva kallar sitt verk – ”Oskarshamn före Oskarshamn - Från islossning till reformation”.

Det är snart 30 år sedan det gavs ut en bok om Oskarshamnstraktens äldsta historia och sedan dess har det förstås tillkommit nya kunskaper, bland annat genom ett boplatsprojekt som genomfördes åren 2002-2005 och det agrarhistoriska projektet Det medeltida Sverige. Det är bland annat resultaten av dessa projekt som nu redovisas i denna bok.

I boken medverkar flera kunniga arkeologer och historiker under Joakim Goldhahns redaktörskap. Bidragen följer en kronologisk ordning och det fungerar utmärkt. Den börjar i det post-istida landskapet och slutar vid senmedeltiden. 

Under resans gång ger oss författarna flera initierade berättelser som ofta förskjuter forskningsfronten och ger läsaren fördjupade inblickar i forna tiders skiftande samhällen, men även aha-upplevelser då gamla etablerade sanningar kunnat omprövas efter nya fynd och tolkningar.

Michael Dahlin skriver om de faktorer som format landskapet i Oskarshamn sedan inlandsisens försvinnande. Om berggrundens sammansättning, istidens påverkan, havsnivåer och inte minst klimatförändringar.

Kenneth Alexandersson bidrar med ett kapitel om stenåldern och vi får följa den komplicerade process där jägare blev bönder.

Michael Dahlin fortsätter med bronsåldern och utgår ifrån frågeställningen varför bygden är så rik på rösen och högar från denna tid, samtidigt som han sätter in fynd och lämningar i en helhet som handlar om ideologi, kontakter, levnadsförhållanden, ekonomi och makt.

Keramikexperten Torbjörn Brorsson går igenom keramikfynd i Misterhult och Simpevarp och jämför med fynd från andra områden.

Michael Dahlin återkommer med ett avsnitt om järnåldern där bland annat frågan om varför kustbygderna avfolkas under tidig järnålder diskuteras.

Med Roger Axelssons bidrag får vi stifta bekantskap med de första skriftliga källorna och följa hur medeltida frälseätter sätter sin prägel på medeltida bebyggelse, sockenbildning och kolonisation. Allt insatt i sitt samhälleliga sammanhang.

Peter Norman skildrar ett ofta försummat forskningsområde – skärgården. I hans kapitel får vi en inblick i skärgårdens bebyggelselämningar, hamnar och fiskeläger, liksom den medeltida skärgårdsfiskarens socioekonomiska sammanhang.

Avslutningsvis skriver Alf Ericsson detaljerat om hur bebyggelsen, jordbruket och befolkningsmängden förändrades under medeltiden fram till 1500-talet.

Boken har en utförlig käll- och litteraturförteckning, liksom ett rikt och väl valt bildmaterial.

Om man hade fått önska sig något ytterligare i denna eminenta bok så hade det varit att bygdens kristnande hade fått ett eget kapitel.


Boken, som varmt rekommenderas, kan köpas i Oskarshamns bokhandel liksom i Dillbergska bokhandeln i Kalmar.

Inga kommentarer: