4 januari 2013

Ny förskola planeras vid Mölstadskolan

En ny förskola för 75 barn planeras vid Mölstadskolan. Den är tänkt att ersätta Blåklockan och Älgen. Innan vi analyserar planen kan vi göra en helt annan notering.

Barn kan inte förbjudas leka i allmän park
Mölstadskolan har en regel som säger att barn inte får leka på skolområdet på fritiden under den tid som Fritids har öppet. Jag har alltid ifrågasatt detta, då barn av tradition alltid har lekt på det område där den gamla lekplatsen, kullen och grusplanen är. Och nu visar rådande detaljplan att skolgården faktiskt inte omfattar just detta område. Skolgården går formellt bara fram till den grusade gångvägen som delar av området. Områdets södra del räknas som allmän park. Skolan har alltså förbjudit barn att på sin fritid leka på allmänt parkområde. Man har således infört en regel, utan att först titta på gällande detaljplan.

Skolområdets södra del räknas enligt nuvarande detaljplan som allmän park (området mellan 76 och 25). Ändå har skolan en regel som förbjuder barn att på sin fritid leka där när Fritidsavdelningen har öppet. Skolans regel kan förstås inte upphäva de friheter som gäller i allmän park.
Ny förskola planeras - mindre skolgård och mer trafik
Nu går vi över till de nya planerna. Den nya förskolan är tänkt att byggas i anslutning till matsalen och ska få ett inhägnat lekområde på ca 3260 kvadratmeter. Det blir alltså en ganska stor del av nuvarande skolgård som försvinner för skolbarnen. Som kompensation skall resterande skolområde rustas upp och så utökas skolgården norr om skolan med en gräsplätt vid radhusens tvättstuga på 1300 kvadratmeter

För att kunna genomföra planen skall områdets gamla parkdel införlivas med skolgården även formellt i den nya detaljplanen. Men i praktiken blir skolgården alltså mindre.

Förutom att skolgården blir mindre för skolbarnen, så blir en konsekvens att trafiken ökar på den intilliggande Idrottsgatan, då fler barn skall lämnas och hämtas.

Vad ska man då säga om dessa planer?

1. På ett personligt plan har jag inga invändningar så länge de inte rör vår lilla träddunge i hörnet uppe vid Kyrkogårdsgatan. Men man får ju se utanför sig själv.

2. Jag har full förståelse för att både Blåklockan och Älgen kan betraktas som otidsenliga och att nya lokaler är önskvärda. Vår dotter gick visserligen på Blåklockan och vi var mycket nöjda, särskilt med utemiljön. Däremot hade väl inomhusmiljön en del i övrigt att önska. Inomhusmiljön bör bli ett lyft i nya lokaler. Däremot undrar man ju hur utomhusmiljön skall göras attraktiv på Mölstadskolan. Vidare hade man väl unnat de små förskolebarnen att slippa stimmet från äldre barn på en skolgård. Låt vara att de får vara på ett inhägnat område.

3. Trafiken kommer att öka på Idrottsgatan som redan är en smal krångelgata med många småvillor runtomkring. Det är i anslutning till denna gata som de nya parkeringarna skall anläggas. Detta måste man förstås tänka igenom mycket noga. Även Kyrkogårdsgatan kan räkna med viss ökad trafik, och trots 30 km i närområdet kör bilarna som dårar.

4. Den nämnda utökningen av skolgården norrut gentemot tvättstuga och radhus verkar inte genomtänkt. Skolgården splittras på ett olyckligt sätt. Vilka barn vill bege sig ut på en liten gräsplätt på norra sidan, vilket dessutom bör bygga på acceptans från de närmaste radhusen som lär få avsevärt ökad ljudvolym i sina trädgårdar. För egen del hade jag inte störts, men det kan ju finnas äldre som är hemma på dagarna.

5. Skolområdets södra del som nu räknas som allmän park kommer att införlivas i skolområdet. I själva verket kan man säga att man anpassar detaljplanen till praxis. Men denna förändring får förstås inte leda till att barn inte får vistas där på sin fritid, vilket lär bli fallet på parkområdets sydvästra del som verkar bli inhägnat område för förskolan.

6. Hur blir belastningen på matsalen? Redan nu verkar en del av skolbarnen tvingas äta lunch på mycket underliga tider.

7. För några år sedan fanns det långt gångna planer på att göra om Mölstadskolan till en skola upp till endast årskurs 2. Eleverna skulle sedan tvingas gå på Ljungnässkolan. En massiv protestvåg från både lärare och föräldrar satte stopp på planerna. Det här får inte bli ett försök att bakvägen tränga bort skolan.

Den nya situationsplanen där man kan se den planerade förskolan inritad bredvid matsalen. Om jag förstått rätt är det det mörkgröna området som skall bli inhägnat område för förskolan. I så fall försvinner den fotbollsplan som idag finns för skolbarnen. En annan bollplan har dock blivit utlovad.


Område 2 norr om skolan ska införlivas med skolgården och parkdelen ska nu formellt införlivas med skolgården.
.
Den här modellen visar hur man en gång hade tänkt sig området. Nuvarande parkdel av skolområdet skulle bebyggas med egna hem. Så skedde aldrig och istället blev det park. Ytterligare en skolhuslänga tillkom också relativt omgående.

Inga kommentarer: