16 februari 2017

Stämmehäll - ett gränsröse

Gränsröset Stämmehäll där socknarna Mönsterås, Ålem och Fliseryd möts. På fotot från 1983 syns Erik Nilsson och Alvar Carlsson. (Foto: Stranda hembygdsförenings arkiv)
Röset var egentligen en gränsmarkering mellan byarna Bäckhult, Hyltan, Tålebo och Kejsarekulla. Jag tittade i storskifteshandlingarna för Bäckhult 1798 och där framgår att det var då man uppförde det. Jag citerar: ”Stämmehäll, derest Bäckhult, Hyltan, Tålebo och Kejsarekulla ägor sammanstöta, här blef i närvaro af vederbörande jordägare ett ansenligt 5 stena rör uppmurat på högsta klinten af berget, och det ställe som af ålder varit ansedt för märke, och hvarest flere djupe rännor äro synlige som angifves vara huggne i berget, hjertsten som nu nedsattes, är 2 ½ aln lång, ¾ do bred och ½ do tjock, beläget öster om fänebäcken eller Stämmehällsgjölen som chartan visar,…”På kartan från Fornsök är platsen markerad med ett R.

Inga kommentarer: