31 juli 2011

Vad händer med medborgarförslagen?

Medborgarförslag
På Mönsterås Kommuns hemsida står följande:

”Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ett ärende i fullmäktige genom att lämna ett medborgarförslag. Medborgarförslaget ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarens/initiativtagarnas egenhändiga namnteckning/ namnteckningar, namnförtydliganden samt uppgift om adress/ adresser.”
Uppföljning av förslag inlämnade det senaste året
Under året som kommer tänkte jag lämna in ett par medborgarförslag till kommunen för att följa upp och förvalta de röster mitt parti fick i valet 2010.

Jag tog mig också en titt på vilka medborgarförslag som kommit in det senaste året och hittade 16 förslag i skiftande ämnen. Vissa förslag har varit enkla att följa upp då de har beviljats eller fått avslag. Andra har fått mer diffusa svar med hänvisningar till utredningar och framtida aktualisering. I de flesta fall har jag inte lyckats utröna om medborgarförslagen har fått ja eller nej, eller om de fastnat i någon utredning. Detta trots att jag sökt i kommunens protokoll. De flesta förslag verkar nämligen gå vidare till någon nämnd för utredning och yttrande innan beslut fattas. Det vore ju högst beklagligt om vissa förslag fastnar där i någon slags diffus process, istället för att få klara bifall eller avslag. Totalt har jag funnit 4 avslag, 1 indirekt bifall, 1 bifall i efterhand och 10 oklara=avsaknad av slutsvar eller diffusa svårtolkade svar. Noterbart är att de två fall där klara bifall föreligger gällde ärenden där kommunen redan hade planer eller beslut på gång i linje med medborgarförslaget. Intressant är också att flera av förslagen är inlämnade av ungdomar.
Följande medborgarförslag har jag funnit från september 2010 till juni 2011:

Förbud mot raketer och smällare (avslag)
2010: Medborgarförslag från Bengt Hjalmarsson, Råsnäs. Han vill förbjuda raketer och smällare. Svar: Yttrande föreligger från utredare Ulf Eriksson som hänvisar till gällande ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier från 2009, vilka han anser tillgodoser olika intressen. Förslaget avvisas med hänvisning till Ulf Erikssons utredning.
Parkeringsplatser vid gamla kyrkogårdens östra sida utmed Storgatan (avslag)
2010: Medborgarförslag från Per-Arne Ytterbring, Boo. Han vill att Mönsterås Kommun verkar för att tillsammans med Vägverket (Trafikverket) anordna tre-fyra parkeringsplatser i anslutning till portarna vid gången som leder upp till gravkapellet på gamla kyrkogården i Mönsterås köping. Svar: Yttrande från Tekniska kontoret föreligger: Trafikverket äger och är väghållare för stråket Storgatan-Sjögatan- Älgerumsvägen. Trafikverket anser att det ur trafiksäkerhetssynpunkt inte är lämpligt att anordna parkeringsplatser utmed denna sträcka. Parkeringsplatsen finns i nära anslutning till kyrkogården vid Kyrkogårdsgatan. Förslaget avvisas.

Förlängning av cykelväg (oklart)
2010: Medborgarförslag från Lena Karlsson, Blomstermåla. Hon vill att en enklare grusväg anläggs från norra delen av Folkparksvägen till Karlsforsvägens förlängning i Blomstermåla (förlängning av cykelväg). Svar: Förslaget överlämnas till Tekniska kontoret för yttrande. Detta gjordes i september 2010. Därefter har jag inte hittat ärendet i protokollen, så en gissning är att frågan har fastnat någonstans.
Konstgräsplan (oklart/indirekt bifall)
2010: Medborgarförslag från Kevin Berndtsson, Blomstermåla, Jimmy Brajdic, Louise Petersson, Linnea Johansson och Emelie Svalling. De vill ha en konstgräsplan i Mönsterås kommun. Svar: Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för handläggning. Jag tror att en konstgräsplan redan var under utredning när förslaget lämnades in, och vad jag vet finns det nu beslut på en konstgräsplan inom något år. Kanske är det därför som medborgarförslaget inte har dykt upp vidare i protokollen.

Mer pengar till skolmat och elevhälsa (oklart)
2010: Medborgarförslag från Patrik Andersson, Mönsterås, Sebastian Jacobi, Ossian Carlsson, Sofie Schönbeck, Rakel Norberg, Erik Järnland, Niklas Boklund, Robert Boklund, Tove Johansson och Peter Eriksson. De vill att mer pengar satsas på skolmaten och elevhälsan. Svar: Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för handläggning, vilken i sin tur skickade det vidare till Tekniska kontoret, kostenheten för yttrande. Detta gjordes i november 2010. Sedan har jag inte hittat något mer i ärendet.

Lyktstolpar mellan Oknö och Nynäs (oklart)
2010: Medborgarförslag från Adam Toresson, Mönsterås och Anton Engberg, Mönsterås. De vill att det skall finnas lyktstolpar längs vägen från Oknö Krog till Alvinssons. Svar: Förslaget lämnas till Kommunstyrelsen för handläggning. Därifrån gick ärendet till Tekniska kontoret för yttrande i november 2010. Därefter har jag inte något mer i ärendet.

Trampolin vid Oknö (oklart)
2010: Medborgarförslag från Tove Johnsson, Mönsterås, Albin Nilsson, Verkholm, Gustav Klasson, Mönsterås. De vill ha en trampolin vid hopptornet på Oknö. Svar: Förslaget lämnas till Kommunstyrelsen för handläggning. Därifrån gick det vidare till Tekniska kontoret för yttrande i november 2010. Sedan har jag inte hittat något mer i ärendet.

Busskurer med stoppsignaler (oklart)
2010: Medborgarförslag från Debora Norberg i Habbestorp. Hon vill att Mönsterås Kommun sätter upp fler busskurer som är försedda med stoppsignaler. Svar: Kommunstyrelsen hänvisar i ett svar 20101109 att yttrande till Ulf Eriksson föreligger. Mer än så har jag inte hittat – varken vad yttrandet hade för innehåll eller vad som sedan hänt.

Se över modell för beräkning av tomträttsavgäld och friköpspris (oklart)
2010: Medborgarförslag från Rolf och Ylva Almgren, Oknö, samt Rune Wihede, Oknö. De  vill att Mönsterås kommun ser över sin modell för beräkning av tomträttsavgäld samt friköpspris. Svar: Kommunstyrelsen svarar med en krånglig uträkning och siffror som jag inte begriper. Jag kan inte heller avgöra om kommunens uträkningar är i linje med medborgarförslaget eller inte.

Ta bort lås från bärbara datorer vid gymnasieskolan (bifall i efterhand)
2010: Medborgarförslag från Jakob Sandberg, Boslät, Wilhelm Holmberg, Albin Nilsson, Gustav Klasson, Sebastian Jacobi, Ossian Carlsson och Anton Engberg. De vill att låsen på de bärbara datorerna som Mönsteråsgymnasiet lånar ut till eleverna ska tas bort. Svar: Svaret kom 2011 och då var frågan uppenbarligen inte aktuell längre då låsen redan var borttagna. Svaret löd ändå att yttrande från ekonomi/IT-chef Fredrik Johansson föreligger. Bakgrunden till operatörslåsningen var att kunna säkerställa en mer ändamålsenlig dator för verksamheten. Efter låsningen har det inkommit synpunkter från gymnasiet om att låsningen tar bort många möjligheter att använda datorn i undervisningen och vardagen. Låsningen togs bort efter överenskommelse mellan IT-avdelningen och Mönsteråsgymnasiet med start vecka 46 år 2010. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget i enlighet med ovanstående yttrande.

Stor trampolin i Mönsterås kommun (avslag)
2010: Medborgarförslag från Erik Järnland, Svartö, Niklas Boklund, Långhult och Robert Boklund, Långhult. De vill ha en stor trampolin i Mönsterås kommun. Svar: Föreningsnämnden anser att en stor trampolin på allmän plats utgör en stor olycksrisk då säkerheten ej kan garanteras. Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till Föreningsnämndens yttrande.
Solhems bevarande som fritidsgård (oklart)
2011: Medborgarförslag från Jenny Pettersson, Mönsterås. Hon vill behålla Solhem som fritidsgård. Svar: Förslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Därefter har jag inte funnit något om just hennes förslag.
Även ungdomsrådets representanter verkar ha kommit med samma förslag, men senare ändrat sig med motiveringen att de vill flytta fritidsgården till Centralskolan. (En mystisk kovändning sedan S föreslagit denna lösning. Detta öppnar tyvärr upp för att göra om fritidsgården till dagis, vilket knappast är optimalt i förhållande till donatorns ursprungstanke.) Svar: Ungdomsrådets yttrande tas med i lokalutredningen.

Ändring av gatunamn (avslag?)
2011: Medborgarförslag från Leif Rydström, Mönsterås. Han vill ändra gatunamnen på fortsättningsdelarna av Storgatan söderut och norrut till sina historiska namn. Svar: Förslaget överlämnas för yttrande till Byggnadsnämnden. Jag har därefter inte hittat något i protokollen, men har för mig att det blev avslag.
Skyddsstängsel runt dagvattendamm (oklart)
2011: Medborgarförslag från Fredrik Haraldsson mfl personer i Timmernabben. De vill att kommunen skall sätta upp skyddsstängsel runt dagvattendammen mellan två gator i Timmernabben. Svar: Förslaget överlämnas för yttrande till Tekniska kontoret. Detta gjordes i maj och sedan har jag inte funnit något i ärendet.

Åldersgräns för energidrycker (oklart)
2011: Medborgarförslag från Ulrica Lovén Wickman i Timmernabben. Hon vill att Mönsterås Kommun går ut med en rekommendation till butiker och bensinmackar om åldersgräns på 15 eller 18 år för köp av energidrycker. Svar: Kommunstyrelsen föreslås att uppdra till kommunens folkhälsoråd att aktualisera frågan om konsumtion av energidrycker i det kommunala folkhälsoarbetet (vilket ju inte är svar på medborgarförslaget).

Inga kommentarer: