16 april 2012

Kommunen kör över Länsstyrelsen, Kalmar Läns Museum och privatpersoner

Mönsterås Kommun avser att gå vidare med detaljplanen för Norrbacken 3 på Kuggås och riva den kulturhistoriskt värdefulla Mekaniska Verkstaden. Kommunen fäster alltså inget avseende varken vid privatpersoners eller tunga instansers synpunkter.

Jag tänkte idag bara citera vad Länsstyrelsen och Kalmar Läns Museum skriver:

Kalmar Läns Museum - kommunen feltolkar
Kalmar Läns Museum menar att kommunen i sin dokumentation har misstolkat länsmuseets industriarvsprojekt om området och skriver:

I dokumentationen hänvisas till länsmuseets industriarvsprojekt men man gör en felaktig tolkning av projektets resultat. Enligt industriarvsprojektet är de industrilokaler som finns bevarade i Mönsterås forna köping viktiga och värdefulla inslag i den samlade stadsbilden. Ett av de områden som utpekas som särskilt viktigt är Kuggåsvägen där Norrbacken 3 är belägen.

De menar vidare att det behövs fördjupat kunskapsmaterial om såväl den sammanhållna miljön som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden.

Länsstyrelsen - alternativ till rivning bör beaktas
Den dokumentation som gjorts bör sammanställas bättre. Byggnaden bör ses i sitt sammanhang då den utgör en viktig del av förståelsen av bebyggelsens framväxt med en kombination av egnahemsbebyggelse och småskalig industri. Alternativ till rivning bör beaktas.

Både Länsmuseet och Länsstyrelsen har alltså allvarliga invändningar mot både kommunens dokumentation och slutsatser av befintligt material. Lägg därtill engagerade privatpersoners protester.
Kulturnämnden gjorde inte sitt jobb och felaktig uppgift
Det mest anmärkningsvärda i hela rapporten är dock att de två instanser som är satta att bevaka och beskydda kulturhistoriska värden i Mönsterås – Kulturnämnden och Stranda Hembygdsförening – inte har någon erinran. I alla fall enligt kommunen.

Att Kulturnämnden inte har någon erinran är förstås en kapitulation och ett intellektuellt haveri som bara kan inträffa på en ort av Mönsterås kaliber. Totalt brist på självständighet och integritet där Kulturnämnden bara agerar marionetter för kommunledningen. Den politiker som vågar gå emot kommunledningen kan se sig om efter annat än att vara fritidspolitiker efter nästa val.
Vad gäller Stranda Hembygdsförening så är uppgifterna direkt felaktiga. Det hänvisas till ett telefonsamtal där det framgår att Stranda Hembygdsförening inte har någon erinran mot rivningen. Det stämmer inte. Det finns ingen i Stranda Hembygdsförening som har mandat att via ett telefonsamtal säga att föreningen inte har någon erinran. Däremot anger föreningsprotokoll att föreningen inte avser att lämna in något svar på kommunens samråd. Man säger alltså varken bu eller bä, vilket i och för sig är trist, men kan man förvänta sig annat när föreningens huvudbyggnad och park ägs av kommunen och man är beroende av kommunala bidrag.

Däremot har enskilda medlemmar i föreningen försökt argumentera emot rivningen, men fått den uppfattningen att kommunledningen redan hade bestämt sig och att samrådet bara var ett spel för galleriet. Men Stranda Hembygdsförening har alltså inte genom styrelsebeslut meddelat kommunen någonting.

Den slutsats man kan dra är att kommunledningen redan från början hade bestämt sig. Samrådet var bara en teateruppsättning. Annars hade man ju tagit hänsyn till vad de tunga instanserna säger. Tragiskt också att lokala instanser som borde ha värnat den kulturhistoriska miljön inte har tagit sitt ansvar. Orsakerna till det är värt en avhandling.

Inga kommentarer: