8 maj 2014

BEO:s beslut: Mönsterås kommun har brustit i sina skyldigheter att anmäla kränkande behandling

Vår anmälan av skolan är nu behandlad av Skolinspektionens Barn- och elevombud och idag kom det för oss positiva beslutet. Jag citerar från beslutet:

"Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen konstaterar Barn- och elevombudet att rektorn brustit i sin hantering av uppgifter om kränkande behandling enligt 6 kap. 10§ skollagen...att Mönsterås kommun, såsom huvudman för XXXXskolan, har brustit i sina skyldigheter att anmäla uppgifter om kränkande behandling...BEO förelägger Mönsterås kommun att senast den 6 aug 2014 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls..."

Inga kommentarer: