19 augusti 2009

När hav blev hamn i Mönsterås

Hav blev land under en 50-årsperiod
När man blickar ut över hamn- och stationsområdet i Mönsterås kan man kanske tro att det alltid har sett ut som det gör idag. Det är lätt att ta ett landskap för givet. Hamnen är dock ett typexempel på hur människan kan förändra de naturliga förutsättningarna och anpassa dem för sina egna behov.

För bara drygt 150 år sedan var hela hamn-, stations- och sågområdet (där Mönsterås Bostäder idag har hus) fram till dagens Sjögatan en del av Mönsteråsviken. Men från 1850-talet och fram till sekelskiftet 1900 fyllde man pö om pö ut området och förvandlade hav och botten till land. Innan vi följer utvecklingen på gamla kartor vill jag tydligt visa hur stor förändringen är via två kartexempel. (Alla bilder är klickbara för större format)


Vi börjar med en modern karta. Här har jag med rödpenna ritat in var den ungefärliga strandlinjen gick på 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet.


Här är en karta från 1748 där jag har ritat in den nuvarande landlinjen med rödpenna. Det handlar alltså om stora förändringar.


Här ett flygfoto som visar delar av hamnområdet. Den gamla strandlinjen är ritad med rödpenna.

Låt oss nu följa utvecklingen genom att studera gamla kartor och bilder i kronologisk ordning. Ovan såg vi kartan från 1748. Alla kartor från 1700-talet visar att Mönsteråsviken då gick ända upp till (och delvis över) nuvarande Sjögatan. Hela det gamla sågområdet där det idag är lekplats och hyreshus, samt området för lokstallet och stationsområdet kallades Kopparslagarviken. Vattnet gick i princip ända fram till platsen där dagens Missionskyrka ligger. Vidare var hela nuvarande hamnområdet vid stora kajen en del av Mönsteråsviken.
Här ser vi en karta från 1813. Strandlinjen är ungefär densamma som på 1700-talet. Jag har ritat in ungefärlig gränslinje för nuvarande hamnkaj med rödpenna.

Hav blir land på 1800-talet
Det är först vid början av 1850-talet som det börjar ske förändringar. Det är då man påbörjar arbetet med att fylla ut det område som idag utgör Mönsterås hamn, men först handlade det bara om den landtunga som blev själva hamnkajen. Muddringar i viken gav muddermassor som kunde användas till utfyllnad av området mellan Bastugrundet och stranden. Bastugrundet fick utgöra nordöstra stödjepunkten för hamnen.
På den här kartan från 1862 ser vi att man har byggt huvuddelen av hamnkajen, men att den södra delen och utfyllnad av Kopparslagarviken än bara var planerad. Det som planerades markerades med ritade streck.

Men successivt kunde man under 1800-talet senare hälft fylla ut det område som kallades Kopparslagarviken och delar av Kuggåsstranden. Förutom mudder fylldes området med sopor, kopparkittlar och tennsaker.


På 1870-talet ser vi att man hade börjat genomföra planerna, även om kartan troligen blandar verklighet med planer. Man förefaller här ha byggt själva hamnkajen färdigt och fyllt ut delar av den innersta Kopparslagviken. Den gamla strandlinjen är grön. Ännu hade man dock inte förlängt den södra kajen och framöver skulle en betydligt större del av Kopparslagarviken bli land. 1875 anlägger man Sjögatan. Successivt fyller man också igen Kopparslagarviken, även om vattnet länge gick långt upp.

Hamnen förbättrades sedermera vid flera tillfällen. 1913-1916 gjordes omfattande förbättringsarbeten. Nu byggdes bland annat den södra kajsträckan ut. Nya hamnförbättringar utfördes 1920-1924.


Här ser vi en karta från 1914-1917. Området har nu fått ungefär det landområde som det har idag.

I och med att landområden skapades på gammal havsbotten kunde området användas för den nya tiden. Järnvägen anläggs vid sekelskiftets början och olika företag och föreningar utnyttjar området där Kopparslagarviken tidigare låg. Från min barndom minns jag särskilt sågen. Muddern, som området kallades, skall också ha nyttjats som fotbollsplan mellan 1926 och slutet av 1940-talet, innan Idrottsparken anlades. Min mor minns också att folk och företag helt öppet slängde sopor i området, exempelvis Konsum.


Hamnkajen, kanske från sekelskiftet 1900.Vy vid Kopparslagarviken 1900-talets början.


Vy vid Kopparslagarviken ca 1905.


Hamnbassängen torrlades när man gjorde förbättringsarbeten 1921.


Hamnvy.Hamnvy.Flygfoto som visar hamnområdet vid mitten av 1900-talet.Hamnen i modern tid.

Litteratur
En bok om Mönsterås, 1963

Stranda, 1969-1971 & 1972-1973.

Läs gärna min artikel om norra småbåtshamnen (Sillbryggan).

Inga kommentarer: