5 maj 2013

"...aldeles lefva uthan lagh och rätt..."

1643 gav landshövdingen tillkänna att de som bo på Mönsterås köping, ”aldeles lefva uthan lagh och rätt, derföre monga grofwa saaker nederläggas och blifwa ostraffade, som…wåldh, brand, hemgång och dråp…”

Mönsterås var lydköping under Kalmar och föll uppenbarligen mellan stolarna i juridiskt hänseende. Kalmar verkade inte ta fullt ansvar för att det som hände i köpingen faktiskt föll under stadslag, utan förlitade sig på Stranda häradsrätt som i sin tur förlitade sig på Kalmar.

Inga kommentarer: